ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องของปืนสวัสดิการ โครงการต่าง ๆ < 1>  (อ่าน 179467 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
หน่วยงานที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ อาวุธปืน โครงการ สน.สก. ได้


ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
สมาชิก อส.ผู้บริหาร / สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ได้แก่

ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา
สำนักงานอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมสรรพสามิต
กรมศุัลกากร
กรมสรรพากร
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง และผู้พิพาษา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กรมการปกครอง
3. กรมพัฒนาชุมชน
4. กรมที่ดิน
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
6. กรมโยธาธฺการและผังเมือง
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยรัฐวิสาหกิจ

1. การประปานครหลวง
2. การประปาส่วนภูมิภาค
3. การไฟฟ้านครหลวง
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. องค์การตลาด

องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ

1. ปปช.
2. กกต.
3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
4. ผู้ตรวจการแ่ผ่นดิน

สถานที่ติดต่อ 

สำนักการสอบสวน และนิติการ กรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โืีืทร. 02-356-9568 / 02-356-9552

หมายเหตุ : 

อาวุธปืนตามโครงการฯ มีกำหนดเงื่อนไข

1.  ห้ามโอนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
     เว้นแต่การตกทอดทางมรดก

2.  หากมีการสละสิทธิ์การสั่งจองอาวุธปืน
     จะต้องแจ้งให้กรมการปกครองทราบภายใน 5 วัน
     และยินยอมให้ กรมการปกครองเปลี่ยนตัวผู้สั่งจองได้

3.  สามารถชำระราคาอาวุธปืน ได้ทั้งแบบ  เงินสดงวดเดียว และ แบบ เงินผ่อนชำระเป็นรายเดือน

4.  ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  (ต่างจังหวัด)
     ผู้ปกครองที่ สมาชิก อส. ใ้ห้รวบรวมผ่านอำเภอ และกลุ่มงานปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด

5.  ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  (ส่วนกลาง) ให้แต่ละหน่วย สำนัก/กอง/ส่วน
     รวบรวมส่ง สำนักการสอบสวนและนิติการ วังไชยา ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.10300

6. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ให้หน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมส่งใบจอง ไปยังสำนักการสอบสวนและนิติการ
    วังไชยา ถ.นคาสวรรค์ เขตดุสิต กทม.10300

7. ผู้สั่งซื้อที่ชำระเงิน งวดเดียวทั้งหมด จะได้ส่วนลด 4%  ทุกรุ่น ทุกขนาด

ข้อมูลจากโครงการจัดหาอวป. สน.สก 
วันที่ 5 เมษายน 2552

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ปืนสวัสดิการ โครงการต่าง ๆ ได้ที่

ห้องปืนสวัสดิการ opa.gun.in.th
ขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อ จาก www.gun.in.th  เป็นอย่างสูงค่ะ

http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=35375.0 *
ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
หน่วยงานที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ อาวุธปืนในโครงการ สน.อส. ได้

วิธีการสั่งซื้ออาวุธปืน

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

   1. ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่แจ้ง
   2. กรอกเอกสาร พร้อมชำระเงินเป็นตั๋วแลกเงิน 10% สั่งจ่าย สน.อส.
      โครงการจัดหาอาวุธปืนระยะที่ 3
   3. รับใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตแบบ ป.3
      จากนายทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนา
   4. ประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อรับอาวุธปืน โดยเตรียมตั๋วแลกเงิน 90%
      มาให้พร้อม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
   
ขั้นตอนการสั่งซื้ออาวุธปืน

                                    โครงการ จัดหาอาวุธปืน กรมการปกครองนี้
                             ได้รับอนุมัตินำเข้าอาวุธปืนจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
                             วัตถุประสงค์ของกรมการปกครองในการจัดทำโครงการ
                    เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาวุธปืนของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่

-  กรมการปกครอง ผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาอาวุธปืนนี้อนุญาตให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ,
-  กระทรวงมหาดไทย,
-  สมาชิก อาสาสมัครรักษาดินแดน ครู,
-  สมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น,
-  กทม.,
-  กรมทางหลวง,
-  ข้าราชการทหาร-ตำรวจ,
-  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
-  กระทรวงสาธารณสุข,
-  กระทรวงยุติธรรม,
-  กรมราชทัณฑ์,
-  และส่วนราชการที่ขอเข้าร่วมโครงการกรณีพิเศษในการใช้อาวุธปืน
    ได้ดังนี้ อาวุธปืนสั้น 1 กระบอก และอาวุธปืนยาว 1 กระบอก

ข้าราชการที่มีความประสงค์ซื้ออาวุธปืนต้องดำเนินการ ดังนี้

   1. กรอกเอกสารการสั่งซื้อทั้ง 2 ชุด ส่งให้กับผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่
      "สำนักงานอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400"
 
   2. ผู้สั่งซื้อต้องชำระเงิน 10% ของราคาอาวุธปืน เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญา ซื้อ-ขาย
      โดยชำระ เป็นตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย "สน.อส. โครงการจัดหาอาวุธปืน ปค. ระยะที่ 3" เท่านั้น ไม่รับเงินสด

   3. เมื่อ ข้าราชการผู้สั่งซื้ออาวุธปืนส่งหลักฐานการชำระเงิน 10% ถึง สน.อส. ผู้ดำเนินโครงการ
      จะจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินพร้อมหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการ

      เพื่อให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการประกอบหลักฐานการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.3)
      จากนายทะเบียนอาวุธปืนตามท้องที่ ที่ตนมีภูมิลำเนาโดยระบุซื้อจาก "กรมการปกครอง"

   4. สัญญา ซื้อ-ขาย นี้เป็นการทำสัญญาระหว่างข้าราชการฐานะ ผู้ซื้อ กับผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่
      กรมการปกครองฐานะ ผู้ขาย โดยกรมการปกครองได้ทะยอยการส่งมอบอาวุธปืนในโครงการจัดหาอาวุธปืนนี้
      ให้กับข้าราชการผู้สั่งซื้อแล้ว ซึ่งข้าราชการผู้สั่งซื้อจะได้รับ อาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน

                                              ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน     โทร.  02-278-1008  ต่อ 331, 332 , 333 , 334 
                                                    FAX   02-278-1008  ต่อ 333

มือถือเจ้าหน้าที่                                 โทร.  089- 778-6691, 083- 287-9058, 086 -795-3648, 086- 887-2578

มือถือห้างฯ                                      โทร.  089- 776-6882, 087- 678-4785, 081 -487-0475, 083- 165-8085


ข้อมูลเพิ่มเติม เชิญที่นี่ค่ะ

http://www.kamolrat.com/shopping.html

* ขอบพระคุณข้อมูลจาก  ครูตุ้ย@OPA  opa.gun.in.th 

*************************************************************

ขออนุญาตแนะนำเพื่อนสมาชิกสักนิดค่ะ

ครูตุ้ย@OPA คือ 1 ใน 3 ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ  แห่งopa.gun.in.th

บอร์ดสวัสดิการ เป็นที่รวมของความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับปืนโครงการ สวัสดิการค่ะ เป็นที่พึ่งพาอาศัย
หาข่าว จองปืน ติดตามความเคลื่อนไหว ในแวดวง
ปืนโครงการต่าง ๆ ค่ะ

ขอบพระคุณมากนะคะ

 my41


ออฟไลน์ พรชัย เทวะ272

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 2
น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยครับ ยินดีกับบ้านใหม่จ้า ป้าดี้

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >

เรียน เืพี่อนสมาชิกทุกท่านที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ เรื่องปืนสวัสดิการ ค่ะ

ดี้ได้รับความกรุณาจาก คณะทำงานและ เวปมาสเตอร์  www.gun.in.th   (กันอินไทยแลนด์)
ตลอดจน ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ

ยินดีและอนุัญาต ให้เืพื่อนสมาชิกทุกท่านถามไ่ถ่ ติดตามข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาหารือ
เรื่องปืนโครงการไ้ด้ค่ะ

โดยเืพื่อนสมาชิก สามารถเข้า ห้องสวัสดิการ โดยตรงได้ทางนี้ค่ะ

opa.gun.in.th

บอร์ดปืนสวัสดิการ opa.gun.in.th  มีผู้ดูแล  3 ท่าน ดังนี้ค่ะ

    1. ครูตุ้ย@OPA
    2. พี่พรชัย
    3. คุณเอ๋ ปากน้ำโพ

ขอขอบพระคุณ ในความเอื้อเฟื้อของ เวปกันอินไทยแลนด์ และบอร์ดสวัสดิการเป็นอย่างสูงค่ะ
ชมรมนักกีฬายิงปืนกองปราบปรามออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
ขออนุญาต copy ข้อความที่คุณ GUNMAN ตอบไ้ว้ที่กระทู้พูดคุยทั่่วไป
มารวมไว้ ใน เรืี่องโครงการปืนสวัสดิการ นะคะ

**************************************************************

แถวเดี่ยวช่วงนี้ STI CHAMPION
ตอนนี้เหลือขนาดเดียวครับ FULL SIZE (5 นิ้ว) แถวเดี่ยว(8+1)
หากเป็นตัวเล็กหมดแล้ว
สำหรับตัวใหญ่เหลือค่อนข้างมาก

ส่วนแถวคู่มีของ พาราออแนด และตอนนี้ บาเรตต้ากำลัง จ่ายปืนพึ่งเข้ามา
และในไม่ช้านี้จะมี KIMBER เข้ามาอีกเป็นแถวเดี่ยว มีทั้ง 9 และ .45 ซึ่งเดือนก่อนมีแต่รุ่น 9 มม.เข้ามา

สนใจตัวไหน ป.สามพร้อม ถือเงินสดไปตัดได้ครับ
ไม่ต้องพาคุณแม่ไปด้วยก็ได้แต่ต้องให้ท่านมอบอำนาจ ให้เราไปทำแทนได้
โดยใบมอบอำนาจ ต้องเซ็นต์ชื่อให้ครบตามช่องและติด อากรแสตมป์ สิบบาทด้วยครับ

ขั้นตอนเริ่มแรก สืบว่าทาง อส.มีปืนที่เราต้องการแน่ๆ ซึ่งข้อมูลนี้ UP DATE
ทุกวันที่เวป GUN.IN.TH หัวข้อ ปืนสวัสดิการ ตาม link ข้างล่างนี้ครับ

http://www.gun.in.th/board/index.php?board=2.0

จัดเอกสารต่างๆ ที่จะใช้ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรข้าราชการ สองใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สองใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. ใบ ป.สาม ขนาดที่ต้องการ

จากนั้นเตรียมเงินสด ตามจำนวนราคาปืน หากพร้อมหมดแล้ว เดินเข้า สนง.อส
โดยแลกบัตรผ่านหน้าประตู เดินขึ้นบันใดตรงไป ชั้น สาม
(อย่าพึ่งเดินไปทางหลังคลังเหล็กที่จ่ายปืนเพราะหน้าม้ามากเดี๋ยวเสียเงินเพิ่ม)

หากยามถามก็บอกไปหา คุณกาญจนา หรือคุณยุพิน
แล้วก็แจ้งความประสงค์กับเขาว่าเราจะมา ตัดสดต้องการปืนอะไร
สองคนนี้จะมีข้อมูลปืนในคลังเหล็กทั้งหมดว่าปืนไหนมา และเหลือบ้าง และเหลือกี่ตัว

จากนั้นหากมีปืนที่เราต้องการอยู่ในคลัง แล้วเราก็จ่ายเงินให้เขาตรงนั้นเลยก็ได้ สะดวกดี
จากนั้นเขาจะจัดเอกสารให้เราครบถ้วน แล้วเราก็ลงไปที่คลังเหล็กที่จ่ายปืนเอาเอกสาร ใส่ในตะกร้า
รอจนท.เรียกตามคิว แล้วก็จ่ายปืนให้เราระหว่างรออเอกสารก็ดูปืนที่รอจำหน่ายวางไว้บนโต๊ะ
ให้เราจับต้องได้แก้เซ็งระหว่างรอ

หากได้เอกสารพร้อมปืน ที่ทาง อส.เตรียมให้แล้ว
ปืนที่ได้รับควรตรวจรายละเอียดด้วยเช่นตัวเลข แมคครบไหม มีตำหนิตรงไหน
หาก พบหรือ แมคขาด ก็บอกต่อหน้า จนท.ตัวแทนบริษัทตอนนั้นเลย
เขาจะเปลี่ยนปืนใหม่ให้ ทั้งนี้เราต้องรู้ก่อนว่าปืนยี่ห้อไหนได้แมคกี่ตัว

เช่น KIMBER จากโรงงานจะมีให้แค่แมคตัวเดียวไม่ว่าซื้อที่ร้าน หรือสวัสดิการ
เมื่อได้ของและเอกสารพร้อมแล้วก็เดินทางไปวังไชยยาเลย

หมายเหตุ        ที่หน้าห้องชั้นสามจะมีข้อความตัวหนังสือเตือนไว้ตัวใหญ่เลยว่า
จ่ายเงินเท่าราคาปืนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะเขาเหล่านั้นเป็นข้าราชการ ตรงไม่รับเงินเพิ่ม

ส่วนท่านที่เสียเพิ่มนั้นเจอหน้าม้า เป็นจนท.ร้านปืนรับเดินเรื่องให้โดยคิดค่าใช้จ่าย สองพัน
แค่เดินเรื่องซึ่งส่วนมาก คนที่มารับปืนจากต่างจังหวัดอยากได้ไวก็จ่าย

ซึ่งที่จริงแล้วเขาเรียงตามคิวครับ ผมไม่เคยจ่ายใครแม้แต่บาทเดียว
ใช้เวลานานประมาณ 30 นาทีก็เสร็จ
ไปวังไชยยาใช้เวลาส่งเอกสารแค่ 5 นาทีก็จบสิ้นกระบวนการ

ข้อแนะนำผู้ที่ต้องการปืนสวัสดิการควรรู้ข้อมูล เกี่ยวกับปืนสวัสดิการต่างๆ ในเวป GUN.IN หัวข้อปืนสวัสดิการ นะครับ

http://www.gun.in.th/board/index.php?board=2.0

บางโครงการไม่อนุญาตให้เราซื้อก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งแบบ บุคคลเฉพาะกิจ หรือทั้งหมู่คณะ
ซึ่งหน่วยงานผมก็ซื้อไม่ได้สักโครงการ แต่ทำหนังสือขอร่วมโครงการเฉพาะตัวได้

ที่สำคัญ ป.สามพร้อม เอกสารพร้อม เงินพร้อม ตัดสดได้เลย ครับเหมือนผม
ได้มาหลายโครงการแล้ว จนนายอำเภอขอร้องเรื่อง ป.สาม

* ขอบพระคุณ link จาก เวปกันอินไทยแลนด์ค่ะ *
  ขอบพระคุณ  ข้อมูล ประสบการณ์ตรง ของคุณเพิ่มศักดิ์  GUNMAN ( SPD#6 / SRD# 1 )  เป็นอย่างสูงค่ะออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยครับ ยินดีกับบ้านใหม่จ้า ป้าดี้

สวัสดีค่ะพี่พรชัย
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

ยิืนดี ดีใจ ชื่นใจ ปลื้มใจ
พูดเท่าไหร่ ก็ไม่ครบซักทีค่ะ

ขอบพระคุณพี่พรชัยเป็นอย่างสูงค่ะ
* พี่พรชัย เป็น 1 ใน สามทหารเสือ ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ ค่ะ *

เมื่อเช้่าครูตุ้ย ไฟเขียวมาค่ะ
ท่านแนะนำดี้  ถึงช่องทางใหม่

opa.gun.in.th

ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
มีอะไรที่ดี้และทางชมรมฯกองปราบฯ รับใช้ได้ แจ้งเลยนะคะ

 :)

ออฟไลน์ พรชัย เทวะ272

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 2
น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยครับ ยินดีกับบ้านใหม่จ้า ป้าดี้

สวัสดีค่ะพี่พรชัย
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

ยิืนดี ดีใจ ชื่นใจ ปลื้มใจ
พูดเท่าไหร่ ก็ไม่ครบซักทีค่ะ

ขอบพระคุณพี่พรชัยเป็นอย่างสูงค่ะ
* พี่พรชัย เป็น 1 ใน สามทหารเสือ ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ ค่ะ *


ขอยืมตังซื้อปืนอีกซักกระบอกเถอะครับ ;D ;D ;D

เมื่อเช้่าครูตุ้ย ไฟเขียวมาค่ะ
ท่านแนะนำดี้  ถึงช่องทางใหม่

OPA.GUN.IN.TH ค่ะ

ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
มีอะไรที่ดี้และทางชมรมฯกองปราบฯ รับใช้ได้ แจ้งเลยนะคะ

 :)

ออฟไลน์ นิ น น า ท

 • นักโพสระดับโปร
 • ***
 • กระทู้: 104
Re: เรื่องของปืนสวัสดิการ โครงการต่าง ๆ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2009, 01:45:21 PM »
.


      ว้า.... เมื่อไหร่หน่วยงานสังกัด "สายตรวจอวกาศ" อย่างเราจะได้สวัสดิการซื้อปืนราคาไม่แพงกะเค้าบ้าง ..ฟะ
  my19
.
หัวดี หัวเก่ง หัวก้าวหน้า
มือเยี่ยม มือกล้า มือขยัน
ใจกว้าง ใจสู้ ใจแบ่งปัน
รู้ทัน รู้ชอบ รู้ตอบแทน..

...ขอแค่นี้ ..เกินพอ

ออฟไลน์ ครูโท

 • Instructor
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 1,007
 • SPD#7,UPD#2,PPD#2
Re: เรื่องของปืนสวัสดิการ โครงการต่าง ๆ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 11:25:39 PM »
.


      ว้า.... เมื่อไหร่หน่วยงานสังกัด "สายตรวจอวกาศ" อย่างเราจะได้สวัสดิการซื้อปืนราคาไม่แพงกะเค้าบ้าง ..ฟะ
  my19
.
พยายามตีความ ถอดรหัส ข้อความพี่ปิงปอง
ยังคิดไม่ออก สายตรวจอวกาศ ????


เชิญแวะชิม " ข้าวญึ่ปุ่นหน้า ต่าง ๆ "
ร้าน คารดามอน  บริเวณย่านนิฮอนมาชิ  สุขุมวิท 26
ใกล้ คาร์ฟูร์ พระราม 4  โทร. 081-843-7511 

ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ โดเรม่อนซ่า(OPA)

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 13


เรียน เืพี่อนสมาชิกทุกท่านที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ เรื่องปืนสวัสดิการ ค่ะ

ดี้ได้รับความกรุณาจาก คณะทำงานและ เวปมาสเตอร์  www.gun.in.th   (กันอินไทยแลนด์)
ตลอดจน ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ

ยินดีและอนุัญาต ให้เืพื่อนสมาชิกทุกท่านถามไ่ถ่ ติดตามข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาหารือ
เรื่องปืนโครงการไ้ด้ค่ะ

โดยเืพื่อนสมาชิก สามารถเข้า ห้องสวัสดิการ โดยตรงได้ทางนี้ค่ะ

opa.gun.in.th

ขอขอบพระคุณ ในความเอื้อเฟื้อของ เวปกันอินไทยแลนด์ และบอร์ดสวัสดิการเป็นอย่างสูงค่ะ
ชมรมนักกีฬายิงปืนกองปราบปรามสวัสดีครับพี่ดี้ ม่อนซ่ามารายงานตัว แว้ววววคร๊าบบบบบบบบบบบ

ออฟไลน์ โดเรม่อนซ่า(OPA)

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 13
น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยครับ ยินดีกับบ้านใหม่จ้า ป้าดี้
แหมๆๆๆ พี่ชายแอบมาอยู่นี่กะพี่ดี้ สองต่อสอง หมายความว่างัย ไม่ชวนน้องมาบ้างเลย น้อยใจนะตะเอง  my11 my11 my11 my11 my11 my11

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >


เรียน เืพี่อนสมาชิกทุกท่านที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ เรื่องปืนสวัสดิการ ค่ะ

ดี้ได้รับความกรุณาจาก คณะทำงานและ เวปมาสเตอร์  www.gun.in.th   (กันอินไทยแลนด์)
ตลอดจน ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ

ยินดีและอนุัญาต ให้เืพื่อนสมาชิกทุกท่านถามไ่ถ่ ติดตามข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาหารือ
เรื่องปืนโครงการไ้ด้ค่ะ

โดยเืพื่อนสมาชิก สามารถเข้า ห้องสวัสดิการ โดยตรงได้ทางนี้ค่ะ

opa.gun.in.th

ขอขอบพระคุณ ในความเอื้อเฟื้อของ เวปกันอินไทยแลนด์ และบอร์ดสวัสดิการเป็นอย่างสูงค่ะ
ชมรมนักกีฬายิงปืนกองปราบปรามสวัสดีครับพี่ดี้ ม่อนซ่ามารายงานตัว แว้ววววคร๊าบบบบบบบบบบบ

ขอบพระคุณพี่ โดเรม่อนซ่า@OPA  เป็นอย่างสูงค่ะ
ดี้ขอไปแอบหาความรู้จากบ้านกันอิน คอลัมน์สวัสดิการ มาฝากคนทางนี้บ้่างนะคะ
มีอะไร กรุณาแนะด้วยนะคะ
 my12 my12 my12

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยครับ ยินดีกับบ้านใหม่จ้า ป้าดี้
แหมๆๆๆ พี่ชายแอบมาอยู่นี่กะพี่ดี้ สองต่อสอง หมายความว่างัย ไม่ชวนน้องมาบ้างเลย น้อยใจนะตะเอง  my11 my11 my11 my11 my11 my11

พี่พรชัยเค๊าใจดีค่ะ  ดี้จุดธูปเรียกไปแป๊บเดียว มาเลยค่ะ
 my21 my21 my21 my21 my41

ออฟไลน์ โดเรม่อนซ่า(OPA)

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 13


เรียน เืพี่อนสมาชิกทุกท่านที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ เรื่องปืนสวัสดิการ ค่ะ

ดี้ได้รับความกรุณาจาก คณะทำงานและ เวปมาสเตอร์  www.gun.in.th   (กันอินไทยแลนด์)
ตลอดจน ผู้ดูแล บอร์ดสวัสดิการ

ยินดีและอนุัญาต ให้เืพื่อนสมาชิกทุกท่านถามไ่ถ่ ติดตามข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาหารือ
เรื่องปืนโครงการไ้ด้ค่ะ

โดยเืพื่อนสมาชิก สามารถเข้า ห้องสวัสดิการ โดยตรงได้ทางนี้ค่ะ

opa.gun.in.th

ขอขอบพระคุณ ในความเอื้อเฟื้อของ เวปกันอินไทยแลนด์ และบอร์ดสวัสดิการเป็นอย่างสูงค่ะ
ชมรมนักกีฬายิงปืนกองปราบปรามสวัสดีครับพี่ดี้ ม่อนซ่ามารายงานตัว แว้ววววคร๊าบบบบบบบบบบบ

ขอบพระคุณพี่ โดเรม่อนซ่า@OPA  เป็นอย่างสูงค่ะ
ดี้ขอไปแอบหาความรู้จากบ้านกันอิน คอลัมน์สวัสดิการ มาฝากคนทางนี้บ้่างนะคะ
มีอะไร กรุณาแนะด้วยนะคะ
 my12 my12 my12
สวัสดีครับพี่ดี้ ผมไม่ถือว่าเป็นการรบกวนหรอกครับ ผมและพี่ๆ สวัสดิการยินดีและเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนๆสมาชิกให้ได้สมหวังกันทุกๆท่านครับ หากมีข้อสงสัยก็ถามมาได้เลยครับ ถ้ารู้จะตอบให้ ถ้าไม่รู้จะเก็บไปหาข้อมูลแล้วจะมาตอบให้อีกทีครับ  my18 my18 my18 my18 my18

ออฟไลน์ โดเรม่อนซ่า(OPA)

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 13
น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยครับ ยินดีกับบ้านใหม่จ้า ป้าดี้
แหมๆๆๆ พี่ชายแอบมาอยู่นี่กะพี่ดี้ สองต่อสอง หมายความว่างัย ไม่ชวนน้องมาบ้างเลย น้อยใจนะตะเอง  my11 my11 my11 my11 my11 my11

พี่พรชัยเค๊าใจดีค่ะ  ดี้จุดธูปเรียกไปแป๊บเดียว มาเลยค่ะ
 my21 my21 my21 my21 my41
ขานั้นยังไม่ทันจุดธูปก็มาแล้ว แต่ผมนี้ต้องเรียกด้วยหัวหมูนะพี่ ไม่งั้นไม่มา  my11 my11 my11 my11 my11 my11