ผู้เขียน หัวข้อ: รายละเอียด การขออนุญาตทำ " ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว " (ป 12)  (อ่าน 82058 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
                                                 สถานที่ทำการใหม่

              ฝ่ายอำนวยการ ๕ ตึก ๘ ชั้น ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง                         
         ตั้งอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ < ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก.>  ด้านถนนอังรีดูนังค์  ตรงกันข้ามกับโคคาสุกี้
                               
                                           
                                  โทรศัพท์ 02-205-1779   ,   02-251-2818 
           
                                ขอบพระคุณข่าวสารจาก ว่าที่ พ.ต.ท.สมปอง ศรีสงวน
              สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
                                           (ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว) 
                                          < สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก. >
                                                  16 ก.พ. 53


เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการ

๑. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายชุดข้าราชการ หรือชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก
    ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
๒. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
     พร้อมสำเนา 1ชุด
๓. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1 ชุด
๔.ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4)
    กรุณาตรวจสอบภูมิลำเนาให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้านและข้อมูลควรเป็นปัจจุบันทุกรายการ  พร้อมสำเนา 1 ชุด
๕. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
๖. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
    กรณีมีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป


หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องฯ ให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับประชาชนทั่วไป


1. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสากล หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว  2 รูป

2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

3. ทะเีบียนบ้าน พร้อมสำเนา

4. ป.4  (ภูมิลำเนา ป.4 ต้องถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. หนังสือรับรองการทำงาน ลงนามโทยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้

6. หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเีบียนบริษัท
    โดยการรับรองจากกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ หรือสำเนา ใบทะเีบียนการค้า

7. สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี โดยการรับรองจากกรรมการ ใช้ในกรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการ
    หรือกรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจผูกพันบริษัท
    (คือ สเตทเมนท์ย้อนหลัง 1 ปี นั่นเองค่ะ)
   
    และบริษัทดังกล่าว  ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป
    และมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชี กระแสรายวันของบริษัท ในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปเท่านั้น
    (ข้อนี้ ใช้กรณ๊ ยื่นขอในนามเจ้าของกิจการ หากท่านเป็๋นเจ้าของกิจการ)

8. บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการรับรองจากธนาคาร ถ่ายสำเนาทุกหน้า และรับรองทุกหน้าพร้อมตราประทับโดยธนาคาร
    (บัญชีฝากประจำ หรือออมทรัพย์ หรือ สำเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือสำเนาสลากออมสิน )
    จำนวน 1,000,000 บาทขึ้นไป  เป็นระยะเวลาไม่้น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกันจนถึงวันที่ยื่นคำร้อง

9. สำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่าน
    (เอาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีไปด้วยค่ะ)

10. ใบอนุญาตให้มี อวป ติดตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด
       (ในกรณี เคยมี ป.12 มาก่อนแล้วน่ะค่ะ)

11. ใบรับรองแพทย์ กรณี ผู้ขอ มีอายุึ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปค่ะ

12.  หลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็น พิเศษมากกว่าปกติธรรมดา ที่ต้องการใช้เป็นหลักฐานประกอบ
      ในการพิจารณาอนุญาตให้มี อวป ติดตัวค่ะ
   
********************************

รายละเีอียดปลีกย่อยค่ะ

1.  หลังจากยื่นคำร้อง และตรวจเอกสารผ่าน  เจ้าหน้าที่ฯ..จะทำจดหมาย
     ให้ผู้ร้องฯ  ไปยื่นต่อ สถานีตำรวจที่บ้านท่านตั้งอยู่ในเขตนั้น ๆ
     ซึ่ง เจ้าพนักงานทางสถานีตำรวจในพิ้นทีท่าน  จะต้องหาเวลาไปตรวจสอบข้างเคียง และอื่น ๆ
     เพื่อยืนยันว่า ท่านมีความประพฤติ เรียบร้อยหรือไม่ประการใดค่ะ
     และจดหมายนี้ จะต้องส่งกลับไปยัง สถานที่ที่ท่านยื่นคำร้องขอมี ป.12 ภายใน 15วันค่ะ**

     *  ในข้อนี้ ท่านจะต้องจำให้ได้ว่า บ้านของท่านขึ้นกับ ส.น. ใด
         หากท่านจำผิด ไม่แน่ใจ และแจ้งผิดไปนะคะ

         ท่านจะต้องเดินทางมาใหม่ เืพื่อขอให้ท่านเจ้าหน้าที่ฯ พิมพ์จดหมาย ให้ใหม่ และจ่าหน้าซองใหม่ค่ะ*

2.  ในกรณีไม่สะดวกไปยื่นคำร้องต่้อสถานีตำรวจ ในเขตพื้นที่ของท่าน
     ท่านสามารถ นำจดหมายรับรองความประพฤติ และเหตุจำเป็นที่จะต้องมี อวป.ติดตัว ซึ่งออกโดย
     ข้าราชการชั้นยศ พลตรี ขึ้นไป   และต้องเป็นท่านที่ยังอยู่ในราชการค่ะ

3.  ค่าธรรมเนียม หากได้รับการอนุมัติ  1,000 บาทค่ะ

4.  บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ  (มิใช่เริ่มนับ จากวันที่ท่านกรอกใบคำร้อง)

5.  หากบัตรท่านหมดอายุ คือ ครบ 1 ปี  ท่านจะต้องดำเนินการ ใหม่หมด ทุึกขั้นตอนค่ะ

6.  หากท่านกรอกใบคำร้องไม่ครบ / หากท่านยื่นเอกสารไม่ครบนะคะ
     เรื่องของท่านจะถูกพักไว้ก่อนค่ะ  และเจ้าหน้าที่จะโทรติดตามท่านใ้ห้มาเพิ่มเติมค่ะ
   
7.  หากท่านไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้  ท่านสามารถให้บุคคลอื่น มาขอใบคำร้องไปกรอก
     พร้อมแนบเอกสารครบถ้วน  และให้ผู้อื่น มายื่นคำร้องฯ แทนท่านได้ค่ะ

8.  ต่างจังหวัด ขั้นตอนคงต่างไปจากนี้นะคะ ดี้ทราบแต่เพียงของส่วนกลางค่ะ
      (จากส่วนกลาง..จะทั่วราชอาณาจักรค่ะ  / ส่วนจังหวัด มีผลในจังหวัดของท่านค่ะ)

9.  เรื่องของท่าน  จะถูกส่งไป ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ

10.  หากท่านได้รับการอนุมัติ ให้มี ใบป.12  นะคะ
      ท่านจะต้อง พกพาอย่าง มิดชิด / ไม่พกไปในเขตชุมชน / โรงมหรสรรสพ ค่ะ

11. สำหรับพลเรือน ไม่อนุญาตขนาด .45 นะคะ
       * ที่เห็น จะเป็น ขนาด 9 และ .38 เป็นส่วนใหญ่ค่ะ*

12. ท่านควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ ในอันที่จะเลือก อวป. ที่ท่านต้องการพก นะคะ
      ป.12 จะคุมแค่เพียง อวป. กระบอกที่ท่าน เลือกและแนบสำเนาใบ ป.4 ไปค่ะ
     
******************************

ตามกฎหมายไม่ห้ามขอ ป. 12  แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามนี่ครับ   < Credit : คุณสไนเปิ่น >

การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 (แบบ ป.12) แบ่งเป็น 2 กรณี
และมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร

           ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 224/2549 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราช อาณาจักร เป็นการชั่วคราว โดยให้ระงับการออกใบอนุญาตฯ หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดาและประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธ ปืนติดตัว จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ดังนั้น การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวตามกรณีดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

            1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ ตามแบบ ป..1 ณ กองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
            1.3 เสนอคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเพื่อพิจารณา
            1.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาพร้อมเหตุผลความจำเป็น
            1.5 กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            1.6 กรมการปกครอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเหตุผลความจำเป็น เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพื่อพิจารณา
            1.7 กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณา
            1.8 กรมการปกครอง แจ้งผลการพิจาณาของรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบ
            1.9 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกใบอนุญาตและแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
            1.10 ผู้ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. กรณีการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด

            2.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีภูมิลำเนา
            2.2 นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณา
            2.3 จังหวัดตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งพิจารณา
                  (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว 1777 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2523)
            2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเขตจังหวัด (แบบ ป.12) และแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตทราบ
            2.5 ผู้ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

                                               

                                                       -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*                                                      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
                              ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒)
                                                               พ.ศ. ๒๕๕๑

                                                               หน้า ๑
                                  เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการควบคุมและตรวจสอบ
ที่รัดกุมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
        ของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
        ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

        “ ข้อ ๔ พนักงานฝ่ายปกครอง หมายความถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม
          มาตรา ๒ (๑๖) และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามมาตรา ๒ (๑๗) แห่งประมวลกฎหมาย
          วิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และให้หมายความรวมถึงกำนัน
          ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ด้วย”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ข้อ ๔/๒ และข้อ ๔/๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
         ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖

        “ ข้อ ๔/๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือราชการในการป้องกันประเทศ รักษาความสงบ
          เรียบร้อยของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ หมายความถึง

(๑) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
      และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

                                                            หน้า ๒

                               เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

(๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนจากหน่วยราชการที่มอบให้ประชาชนมี
      และใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ

      ข้อ ๔/๒ พนักงานฝ่ายปกครองตามข้อ ๔ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๔/๑ ต้องมีการปฏิบัติ
      หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
      อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
      แล้วแต่กรณี โดย

     (๑) เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอยู่ระหว่าง
           ปฏิบัติหน้าที่

    (๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือ
          กรมการปกครอง ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบร้อย
          ของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ

    (๓) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนในราชการทหาร ตำรวจ หรือในราชการ
          ของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ที่มอบให้ประชาชน
          มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการทหาร ตำรวจ หรือกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษา
          ดินแดน และกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี

          ข้อ ๔/๓ ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ มีอำนาจออกหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนได้ตาม
                      ระเบียบนี้

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และข้อ ๔/๑ (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร
     และทั่วราชอาณาจักร

(๒) อธิบดีกรมการปกครอง สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และข้อ ๔/๑ (๒) ในเขตกรุงเทพมหานคร
      และทั่วราชอาณาจักร

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และข้อ ๔/๑ เฉพาะในเขตจังหวัด

(๔) นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ สำหรับบุคคลตามข้อ ๔ และ
      ข้อ ๔/๑ เฉพาะในเขตอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
         ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


                                                         หน้า ๓
                                เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒

        “ข้อ ๗ ผู้ที่มีความประสงค์ขอพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นคำขอมีหนังสือ
                   รับรองการพาและใช้อาวุธปืนตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้มีเอกสารประกอบการยื่นคำขอ
                   ดังต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๕) สำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป. ๔) หรือสำเนาหนังสือแสดงหลักฐาน
      การเป็นอาวุธปืนของทางราชการ
(๖) สำเนาคำสั่งที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง
      การพาและใช้อาวุธปืนตามข้อ ๔/๒”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
        ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

        “ข้อ ๘ หนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้และให้มีอายุ
         สี่ปี นับแต่วันออกหนังสือรับรอง หรือกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองพ้นจากหน้าที่ที่ได้รับสิทธิในการพา
        และใช้อาวุธปืนตามระเบียบนี้ก็ให้ใบอนุญาตสิ้นสุด และให้ส่งมอบแก่ผู้ออกหนังสือรับรองด้วย”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพา
         และใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖

         “ ข้อ ๘/๑ สำหรับหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
           ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่
           ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือหากผู้ได้รับหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนดังกล่าวพ้นจาก
           หน้าที่ที่ได้รับสิทธิในการพาและใช้อาวุธปืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืน
           ของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ให้หนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนดังกล่าวสิ้นสุดลง”

                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
                                                         พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
                                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                              ----------------------------------------------------------------------------


1. คำขอมีหนังสือรับรองการพาและใ้ช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง
2. แบบหนังสือรับรอง การพาและใช้อาวุธปืน
                           
    เชิญ Click ที่นี่ค่ะ <หน้า 4 >  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/007/1.PDF---------------------------------------------------------------------------

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่ ๒๖๐/๒๕๕๔
เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว
 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว นั้น   

เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง   และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
จึงให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒)  เป็นการชั่วคราว
โดยให้ระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา และประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ทั่วราชอาณาจักร
จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
     
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
   
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงนามคำสั่งโดยนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ออฟไลน์ สิทธิ์

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 32
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:01:29 PM »


                 เห็นแล้วเหนื่อย               :'( :'( :'(

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 08:33:58 PM »


                 เห็นแล้วเหนื่อย               :'( :'( :'(

เหนื่อย แต่ก็ได้มาแล้วมิใช่รึคะท่าน 8) ;D

ออฟไลน์ Berreta

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 4
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 02:39:44 PM »
สวัสดีครับ และขอบคุณมากครับ คุณSanby พบคิดว่าคุณตอบกระทู้ได้เร็ว ดีมากครับ และ กระทู้ที่ผมถามไป ก็ได้ความรู้มากขึ้น

สิ่งที่ผมต้องการถาม คือ เรื่องใบอนุญาติให้พกพา นั้น ในชมรมของเรามีการได้รับใบอนุญาติ หรือ ไม่ครับ เช่น นักกีฬาของชมรม เพราะ ผม คิดว่าถ้าไม่มีใบพกพาก็ จะลำบากมากครับ

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 02:38:18 PM »
สวัสดีครับ และขอบคุณมากครับ คุณSanby พบคิดว่าคุณตอบกระทู้ได้เร็ว ดีมากครับ และ กระทู้ที่ผมถามไป ก็ได้ความรู้มากขึ้น

สิ่งที่ผมต้องการถาม คือ เรื่องใบอนุญาติให้พกพา นั้น ในชมรมของเรามีการได้รับใบอนุญาติ หรือ ไม่ครับ เช่น นักกีฬาของชมรม เพราะ ผม คิดว่าถ้าไม่มีใบพกพาก็ จะลำบากมากครับ

ขออุนุญาต เรียนอย่างนี้ค่้ะ
นอกจาก หน่วยงานที่ดี้กล่้าวถึงไว้ด้านบนแล้วนะคะ
ไม่มีหน่วยงานไหน ออกใบ ป 12 หรือ ใบพก ได้ค่ะ

หากมีบุคคลหรือหน่วยงานใด เสนอทำให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เรียนให้ทราบนะคะว่า  ..ไม่สุจริต ...เป็นเรื่องหลอกลวง ทั้งสิ้นค่ะ

ใบ พก หรือ ป 12  จะต้องผ่านทุกขั้นตอนตามที่ดี้ posted  ไว้ เท่านั้้นค่ะ
ป 12 ที่ออกจากส่วนกลาง  จะ พกได้ ทั่วราชอาณาจักรค่ะ
ช่วงนี้ ไม่มีการอนุญาต ใบ ป 12 แต่อย่างใดค่ะ

ในส่วนของนักกีฬา ก็ไม่มีอภิสิทธิ์อะไรค่ะ my05 my13 my18
้ต้องนำ "พา" โดยแยกแม่ แยกลูก ใส่กระเป๋า ล็อคให้เรียบร้อย ซึ่งก็ยังคงโดนอยู่ดี ค่ะ my05 my18

ขอบพระคุณค่ะ

ออฟไลน์ rangsan1979

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 9
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 08:32:11 PM »
เหนื่อยใช่ย่อยเลยครับกว่าจะพกได้           my21

ออฟไลน์ tamolchai

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 20
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:40:09 AM »
น่าเบื่อเหมือนกัน   ความจริงแล้วมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ   และไม่ผิดกฎหมาย  พรบ.อาวุธปืนด้วย  แต่ไม่ให้สักที  ป 12  ผมอยู่กับท้องถิ่น  ทำงานมีปัญหามาก

เพราะกรมสั่งเรื่องยาเสพติด  และรักษาความสงบ  แต่พอออกพื้นที่เจอกับตำรวจ  ก้มีปัญหาไม่มีใบอนุญาติพกปืน  คงไม่มีใครสนใจถ้าอาสาสมัครชาวบ้านทำตามคำสั่งช่วยเหลือราชการ  ถ้าถูผุ้ร้ายยิงตายใครจะดูแลครอบครัว  ของเขาเหล่านั้น    เห็นแต่นักธุรกิจ  นักการเมือง  ออกให้ง่ายจัง  ทั้งที่มีคนคุ้มกัน  มีหน่วยงานของรัฐคุ้มกันอยู่แล้ว  ชีวิตประชาชนอาสาสมัครน่าสงสาร  ถูกเอาเปรียบตลอด

ออฟไลน์ N2

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 1,705
 • นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อนย่อมขึ้นสู่ที่สูงลำบาก
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 11:44:30 AM »
ของผมยังไม่ได้ไปต่อใหม่เลย  ป 12 ขาดตั้งนานแล้วอำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล
อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย
 

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
ใบอนุึญาตมีปืนติดตัว หรือ ป 12
ย้ายที่ทำการเมื่อ เดือนกันยายน 2552

เดิมตั้งอยู่ที่ตรงถนนพหลโยธินนะคะ

ย้ายมาอยูที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์นะคะ
โทร 02-205-1779 ค่ะ 

* ขณะนี้ชะลอการอนุมัติ ไปจนถึง 30 มิ.ย. 53  นะคะ
   และพิจารณาอนุมัติ เฉพาะวิชาชีพผู้พิพากษา ค่ะ

** http://www.cib.police.go.th/
     จากเวปไซท์นี้นะคะ ข้อมูลด้านใน อยู่ระหว่างการจัดทำค่ะ เนื่องจากเพิ่งย้ายหน่วยงานฯ มา หมาด ๆ ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ ข้อมูลดี ๆ จาก ท่าน พ.ต.ต.หญิง วรรณวนัช รูปขจร ค่ะ

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
สำหรับท่านที่ยืนเอกสารไว้ก่อนหน้า เมื่อครั้งที่ แผนกใบพก ยังตั้งอยูที่กองทะเบียนถนนพหลโยธิน
ใกล้แดนเนรมิตเก่านะคะ

ท่านไม่ต้องมายื่นเอกสารใหม่ ที่ที่ทำงานใหม่ของ แผนกใบพก  ที่ย้ายมาที่ สตชเมื่้อ ต.ค.52 นี้นะคะ
ยังคงใช้เอกสารชุดเดิมที่ท่านได้ยื่้นไว้

และจะต้องยื่นเพิ่มในกรณีที่ท่านยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าพนักงานจะโทรแจ้งไปยังท่านค่ะ
ซึ่งยังคงงดพิจารณาอนุมัติถึง มิ.ย.53 ค่ะ

ออฟไลน์ ครูเพชร

 • Administrator
 • นักโพสระดับเทพ
 • *****
 • กระทู้: 17,927
 • < SANDY >
                             บทความจาก พ.ต.ต. (หญิง) วรรณวนัช รูปขจร   
                                              < สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.>
       สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
                                            ( ใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว )


เมื่อก่อน งานใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว  เคยอยูที่กองกำกับการ 1 กองบังคับการทะเบียน ที่อยู่ติดแดนเนรมิต
เนื่องจากปัจจุบันมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่     
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและส่วนราชการใหม่   

ตอนนี้งานใบอนญาตมีอาวุธปืนติดตัว  ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ ฝ่ายอำนวยการ 5 ตึก 8 ชั้น 1 
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง   ตั้งอยูที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
เรียกย่อ ว่า ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.  หาไม่ยาก  ด้านถนนอังรีดูนังต์ ตรงข้ามกับโคคาสุกี้เลยค่ะ   

ทำหน้าที่เหมือนเดิมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว     
แต่   ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ง่าย ๆ นะคะ    

ข้าราชการและประชาชนบางท่านอาจยังไม่ทราบ   
นึกว่ามาถึง ก็ยื่นเอกสารขออนุญาตฯถ้าเอกสารครบก็จะได้รับอนุญาตเลย   ไม่ใช่นะคะ

การที่รัฐ จะออกใบอนุญาตให้ใครสักคนพกอาวุธปืนติดตัวได้นั้นไม่ใช่ง่ายๆ เลย
ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาอีกมากมายด้วย

เพราะฉะนั้น  ตำรวจจึงต้องมีหลักเกณฑ์เคร่งครัดในการพิจารณา 
เช่น  พอคุณมายื่นขออนุญาตฯ  เจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจประวัติมากมายของคุณ

จากนั้น ต้องมีการพิจารณาเบื้องต้นตามลำดับขั้น   
แล้วก็ยังต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาในการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวอีกด้วย

และเนืื่องจากขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกคำสั่งให้จำกัดการออกใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ทั่วราชอาณาจักรอยู่
การจะออกใบอนุญาตให้กับใครได้นั้น  ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน


ก็ถือว่า  เป็นการประชาสัมพันธ์ใ้้ห้ทราบกันไป ด้วยเลยแล้วกันนะคะ   
และถ้าต้องการสอบถามรายละเ้อียดเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว   
โทร. 02-205-1779 / 02 -251-2818 ทุกวัน ในเวลาราชการนะคะ

----------------------------------------------------------------------

เรื่อง               :    Mr.Smith  "ลองยิง "  GUNMAGAZINE   ฉบับที่ 154  เดือนธันวาคม 52
ประสานงาน    :    เพชร   ชิตนุชตรานนท์  SANDY
สัมภาษณ์       :    พฤศจิกายน 2552

ออฟไลน์ Gunner89

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 2
กรณีเคยได้รับ ปอ สิบสองแล้วขาด หมดอายุไปแล้วไม่ได้ต่อ

จะขอใหม่ง่ายไหมครับ?  หรือต้องเริ่มใหม่หมด

ออฟไลน์ นายหนวด

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 3
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 07:25:25 PM »
น่าเบื่อเหมือนกัน   ความจริงแล้วมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ   และไม่ผิดกฎหมาย  พรบ.อาวุธปืนด้วย  แต่ไม่ให้สักที  ป 12  ผมอยู่กับท้องถิ่น  ทำงานมีปัญหามาก

เพราะกรมสั่งเรื่องยาเสพติด  และรักษาความสงบ  แต่พอออกพื้นที่เจอกับตำรวจ  ก้มีปัญหาไม่มีใบอนุญาติพกปืน  คงไม่มีใครสนใจถ้าอาสาสมัครชาวบ้านทำตามคำสั่งช่วยเหลือราชการ  ถ้าถูผุ้ร้ายยิงตายใครจะดูแลครอบครัว  ของเขาเหล่านั้น    เห็นแต่นักธุรกิจ  นักการเมือง  ออกให้ง่ายจัง  ทั้งที่มีคนคุ้มกัน  มีหน่วยงานของรัฐคุ้มกันอยู่แล้ว  ชีวิตประชาชนอาสาสมัครน่าสงสาร  ถูกเอาเปรียบตลอด


เห็นด้วยครับ

ออฟไลน์ PRACHYA.IE-SPD#16

 • นักโพสมือใหม่
 • *
 • กระทู้: 41
Re: รายละเอียด การขออนุญาตทำใบพก อวป. (ป 12)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2011, 10:51:17 AM »
ของผมยังไม่ได้ไปต่อใหม่เลย  ป 12 ขาดตั้งนานแล้ว

สุดยอดครับครูเคยมี ป12 ด้วย แค่ ป3 .45 ผมก็แย่แล้ว สุดท้ายกลายเป็น 9 mm.  my01

ออฟไลน์ ครูสาม

 • Instructor
 • นักโพสระดับปรมาจารย์
 • *****
 • กระทู้: 271
 • SPD#16, UPD#5, PPD#2
ในทัศนคติของประชาชนคนสุจริต มีสติ รู้ผิดชอบชั่วดี ที่ชอบปืน มีฐานะปานกลาง ...... "ใบ ป.12"   เป็นเรื่องที่มีเฉพาะ ในฝันเท่านั้นครับ